Freitag, 25. Juli 2014

Feingoldring mit Koralle


    Ring aus Feingold 999/… mit Koralle
   © Kathrin Dunst